Geldstromen rondom een vluchteling

 

Welke kosten maakt de Rijksoverheid voor de vluchtelingen aanpak?

 

De Rijksoverheid draagt op verschillende manieren financieel bij aan de vluchtelingen aanpak. Zo zijn er kostenposten voor toegang, toelating en opvang van de vluchtelingen. De Rijksoverheid financiert verschillende instanties zoals het IND, COA en VluchtelingenWerk Nederland. Daarnaast wordt ook bijgedragen aan het functioneren van de vreemdelingenketen en worden subsidies verstrekt aan diverse partners. Bij de terugkeer van vluchtelingen worden uitvoeringsorganisaties zoals Dienst Vervoer en Ondersteuning van Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie financieel bekostigd via de Rijksoverheid.

 

Hoeveel kost dat de Rijksoverheid per jaar? 

 

In 2015 heeft het Rijk 757.030 euro uitgegeven aan vreemdelingen. De grafiek hieronder geeft een overzicht van de uitgaven omtrent het vluchtelingenbeleid van de afgelopen jaren en een voorspelling van de komende jaren. Het voorspelde 

budget voor vreemdelingen  neemt, volgens de rijksbegroting in 2015, af. In dit budget zitten de volgende kostenposten:
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen; Bijdrage Agentschappen; Immigratie- en Naturalisatiedienst; 

Bijdrage ZBO/RTW’s; Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA); Subsidies; Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). Voorbeelden van opdrachten zijn; Biometrie; Vernieuwing Grensmanagement; Keteninformatisering; Versterking vreemdelingenketen.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Heeft het ook voordelen voor een gemeente om een AZC te huisvesten?

 

Ja, het huisvesten van een AZC brengt ook voordelen met zich mee. Een AZC is zoals het COA het noemt ‘een bedrijf in het klein’. Het COA probeert personeel van het centrum zoveel mogelijk uit de regio te halen, zodat dit de werkgelegenheid ten goede komt. Het kernteam van opvangmedewerkers bestaat echter uit ervaren COA-personeel. Een AZC dat 400 bewoners huisvest levert ongeveer 40 nieuwe arbeidsplaatsen (voltijds en deeltijds) bij het COA op. Om het centrum te bouwen, onderhouden, schoon te maken en te beveiligen worden extra diensten ingehuurd. Dit inkoopbeleid verloopt via (Europese) aanbestedingen. In de praktijk blijkt dat leveranciers medewerkers vaak lokaal of regionaal inhuren. Daarnaast ontvangen asielzoekers een financiele toelage die vrijwel altijd lokaal besteed zal worden. Tot slot ontvangt de gemeente financiele vergoedingen (bijvoorbeeld voor het onderwijs) om extra kosten tegemoet te komen.

 

Waar haalt een gemeente geld voor de noodopvang vandaan?

 

Gemeenten die ruimte bieden aan vluchtelingen door een crisisnoodopvang in te richten, worden daarin gecompenseerd door het COA. In eerste instantie ontvingen de gemeenten per slaapplek, per nacht een vergoeding van €40,00. Inmiddels is met terugwerkende kracht dit bedrag verhoogd naar €100,00.  

 

Hoeveel geld ontvangt de asielzoeker?

 

Een asielzoeker ontvangt in een AZC wekelijks een vergoeding om te voorzien in hun onderhoud.