informatie over azc's

 

Waar moet een opvanglocatie van het COA aan voldoen?

 

Volgens de vastgoedvisie van het COA wordt bij het bouwen van een opvanglocatie rekening gehouden met duurzaamheid, flexibiliteit, kwaliteit en betaalbaarheid. Zo moet het gebouw een levensduur hebben van minimaal 15 jaar en milieubewust zijn. Flexibiliteit wordt nagestreefd door opvangplaatsen die op korte termijn beschikbaar zijn om bestaande locaties te combineren met minder acuut beschikbare plaatsen die met samenwerkingspartners worden afgestemd. Daarnaast is er een mogelijkheid om opvanglocaties, bij het eindigen van de opvang, zonder veel kosten te gebruiken voor andere maatschappelijke doeleinden. De kwaliteit van een locatie wordt gemeten aan de hand van veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid. Tot slot moet de locatie betaalbaar zijn. Dit probeert het COA in te vullen door vastgoed langdurig te gebruiken en te sturen op de meerjarige kosten. Naast het feit dat het COA bepaalde eisen stelt aan de opvang van vluchtelingen, heeft onlangs de Tweede Kamer besloten aanvullende criteria te hebben. Zo is het doel om opvang kleinschaliger in te richten en waar nodig voorzieningen die overbelast raken door de komst van vluchtelingen (bijvoorbeeld openbaar vervoer of internet) te verbeteren. Gemeenten moeten evenredig bijdragen en bewonerscomités inspraak geven in hoe de opvang eruit komt te zien. Daarnaast is het de bedoeling dat asielzoekerscentra gebruik maken van het lokale bedrijfsleven om hen van een stimulans te voorzien.

 

Heeft een noodlocatie gevolgen voor bestemmingsplannen van de gemeente?

 

Dit verschilt per gemeente. Veelal proberen gemeenten het plaatsen van een noodopvang onderdeel te laten zijn van het bestaande bestemmingsplan. In een enkel geval moeten er in het bestemmingsplan wijzigingen worden aangebracht.

 

Welke regels gelden er binnen een AZC? 

 

Door het COA worden regels opgesteld waar men zich aan dient te houden om zo het verblijf in een AZC zo prettig mogelijk te laten verlopen. Indien er een overtreding plaatsvindt van een van de regels kan er een (straf)maatregel worden getroffen.

Uitgangspunt is dat bij een verblijf in een AZC de Nederlandse wet en regelgeving van toepassing is.

 

Regels met betrekking tot de woonruimte/leefomgeving:

 

1. Bewoners van een AZC hebben een eigen woonruimte binnen het AZC.

2. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk om deze ruimte schoon en opgeruimd te houden.

3. Indien bewoners veranderingen willen aanbrengen in en om de woonruimte moeten zij hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor te vragen bij het COA.

4. Meubels en andere voorwerpen die in de ruimte staan mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.

5. Wanneer de bewoner verhuist moet de ruimte achter gelaten worden in de originele staat en persoonlijke eigendommen dienen te worden meegenomen.

6. Het is voor bewoners niet toegestaan anderen te laten wonen in hun eigen woonruimte. 

7. De regels die gelden voor de eigen woonruimte gelden tevens voor de gemeenschappelijke woonruimte en andere ruimten van de COA-locatie en omgeving. 

8. Bij onderhoud en herstelwerkzaamheden van een van deze ruimten zijn bewoners verplicht medewerkers van het COA hier toegang tot de verlenen. 

9. Regels die gelden voor bewoners gelden ook voor bezoekers.

10. Bezoekers zijn welkom tussen 08:00 uur ’s ochtends en 22:00 uur ‘s avonds. Na 22:00 uur moeten bezoekers het terrein verlaten. Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

 

Wat mag er niet binnen een AZC?

 

1. Gewelddadig gedrag en discriminatie van medebewoners, medewerkers en andere mensen binnen het AZC is verboden.

2. Opmerkingen of andere beledigende uitingen over geloof, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd of nationaliteit worden niet getolereerd.

3. In Nederland is elke vorm van agressie, discriminatie of bedreiging verboden en dus binnen een AZC. Dit geldt ook voor huiselijk geweld.

4. Het COA werkt met de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat hulp wordt geboden wanneer herhaaldelijk agressief gedrag vertoont wordt naar familieleden.

5. Naast geweld en discriminatie zijn ook het bezit van wapens en drugs verboden. Ook andere vormen van overlast of hinder zijn niet toegestaan.

6. Tussen 22:00 uur ‘s avonds en 08:00 uur ‘s ochtends wordt rekening gehouden met de nachtrust van bewoners en omwonenden. Ook is het niet toegestaan huisdieren te houden of toe te laten op het terrein. Dit is alleen toegestaan indien hier eerst schriftelijk toestemming voor is verkregen van de leiding van het COA.

 

Welke verplichtingen gelden er binnen een AZC?

 

Er zijn drie verplichtingen die gelden:

 

- Leerplicht: alle kinderen tussen 4 en 18 jaar hebben recht op onderwijs.

- Meldplicht: bewoners zijn verplicht zich te melden op het tijdstip dat het COA dit aangeeft. Indien een bewoner hier om voor reden dan ook niet toe in staat is kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt door dit te melden bij een COA medewerker door middel van het overleggen van bewijsdocumenten waaruit blijkt dat een bewoner grondige redenen heeft van zijn/haar meldplicht af te wijken.

- Brandvoorschriften en verbruik: de brandvoorschriften die gelden op een locatie dienen ten alle tijdens te worden opgevolgd.

 

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van het COA en bewoners?

 

In geval van schade aan of verlies van eigendommen van een van de bewoners is het COA hiervoor niet aansprakelijk. Ook niet als de schade van een bewoner door een medebewoner is veroorzaakt. Kijkende naar de aansprakelijkheid die geldt voor de bewoners zelf dan ligt dit anders. Een bewoner is volledig aansprakelijk voor de beschadiging die hij/zij aanbrengt in of aan de woonruimte. De kosten voor herstel of vervanging zijn voor rekening van de bewoner zelf. Wanner niet kan worden aangetoond wie van de bewoners in een woonruimte de beschadiging heeft aangebracht is ieder van de bewoners aansprakelijk.

 

Welke instanties zijn verantwoordelijk voor het toezicht binnen een AZC en waaruit bestaat dit toezicht?

 

COA ziet de veiligheid en leefbaarheid in een AZC, waar altijd verschillende culturen samen wonen, als de belangrijkste voorwaarden voor een goede en prettige leefomgeving. Elke locatie vraagt een andere aanpak en er wordt dus maatwerk geleverd, waarbij medewerkers constant in gesprek blijven over hoe zij samen met bewoners de locatie veilig en leefbaar houden. In geval van calamiteiten is een professionele beveiligingsdienst aanwezig en kan gerekend worden op de lokale politie en brandweer. Bewoners kunnen in een AZC ook weerbaarheidstrainingen volgen. Medewerkers begeleiden bewoners bij het creëren van een veilige en leefbare omgeving, maar bewoners zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en dat zij zich aan de gestelde huisregels houden (COA, 2008, p. 2).

 

Het COA werkt aan de brandveiligheid door mensen te begeleiden met koken en roken. Daarnaast geven zij uitleg over hoe om te gaan met een blusdeken en een brandblusser. COA heeft alle medewerkers getraind in bedrijfshulpverlening (bhv). Het doel van deze training is ongelukken voorkomen, bewoners veilig laten omgaan met apparatuur en dat conflicten worden uitgesproken. De kwetsbare groepen in AZCs hebben de mogelijkheid om weerbaarheidstrainingen te volgen. Onder deze groepen vallen vooral vrouwen en meisjes. Al met al is het COA dus in samenwerking met verschillende professionele organisaties als beveiligingsbedrijven, de politie en de brandweer verantwoordelijk voor het toezicht op AZCs.

 

Hoe wordt dit toezicht gefinancierd?

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor een deel van de taken en financiering gaat op basis van

het reguliere beschikbare budget.