Organisaties en verantwoordelijkheden

 

Wie is wie in het vluchtelingendebat?

 

Een vluchteling komt bij aankomst in Nederland met veel instanties in aanraking. Maar wie doet precies wat en waar liggen de verantwoordelijkheden? Onderstaande visualisatie maakt dit inzichtelijk. Voor meer informatie en achtergronden kun je terecht op de websites van de organisaties.

 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor onze rechtsorde.. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Het doet dat samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst.

 

Veelgestelde vragen-pagina Rijksoverheid

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voert de IND de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden.De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen.

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen, zoals  de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) .

 

Veelgestelde vragen-pagina Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

 

Veelgestelde vragen-pagina VluchtelingenWerk Nederland

De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie.. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleiten zij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. Het UAF baseert hun activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

MediFirst richt zich sinds de oprichting in 2010  voornamelijk op de medische advisering Horen en Beslissen voor onder andere de IND. Een taak die vraagt om specifieke kennis en kunde.Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in Regio (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Nederland kent 25 veiligheidsregio’s.