Toelichting van definities

 

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Het land waar asiel wordt gevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure. Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

 

Een statushouder is een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning (dikke van Dale, 2012). Statushouders worden ook wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd. Nadat hun een vergunning is verleend hebben zij daarmee ook recht op woonruimte. Vanuit deze nieuwe situatie wordt geacht dat statushouders hiermee beginnen aan hun integratie in de maatschappij. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk op zoek gaan naar werk en/of opleiding om de integratie zo goed mogelijk te starten en te kunnen integreren in de samenleving. Werk en/of opleiding worden gezien als mogelijkheden tot integreren.

 

Een statushouder komt in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dit bevordert de doorstroom in de AZC’s. Iedere stad moet naar grootte (aantal inwoners) een percentage vluchtelingen opnemen. Dit is verdeeld via een verdeelsleutel. De meeste gemeenten kunnen niet aan hun taakstelling voldoen. Dat betekent het gemeenten en woningcorporaties niet lukt om het verplichte aantal vluchtelingen per jaar te huisvesten in hun gemeenten. Deze mensen moeten in een AZC wachten op een woning. Tenzij ze zelf iets in de reguliere sector kunnen huren. Momenteel wachten 12.000 statushouders in AZC’s op een woning.

 

Een statushouder krijgt een uitkering. Dit is een bijstandsuitkering. M.b.t. uitkeringen wordt er tot op heden geen verschil gemaakt tussen vluchtelingen en andere uitkeringsgerechtigden. Het zijn allemaal Nederlandse staatsburgers.

 

Statushouders moeten inburgeren (net als sommige migrantengroepen). Ze krijgen hiervoor uiterlijk 3 jaar en ontvangen een brief van DUO. Asielmigranten hoeven de lening niet terug te betalen. Alleen wanneer er na een bepaalde periode geen diploma is gehaald, moet de lening voor de inburgeringscursus worden terugbetaald.

 

Vluchtelingen ontvangen zorg in door de overheid gereguleerde asielzoekerscentra (AZC). Iedere volwassene krijgt een wekelijkse toelage van 44 euro voor voedsel en 13 euro voor overige uitgaven. Zij mogen tot 14 euro per week verdienen met werkzaamheden in de centra. Vluchtelingen mogen tot 24 weken per jaar werken buiten de opvang. Een deel van hun salaris gaat terug naar het AZC..